Diensten Contact Accountant/Boekhouder Links
Inboeken
Fiscale aangiften
Jaarrekeningen
Loonadministratie
Inkomsten Belasting
Snekerpoort 9
8701 HK Bolsward
0515-579405
info@rbootsma.nl
Inkomsten Belasting

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting zijn diverse gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens zo volledig mogelijk aan te leveren hebben wij onderstaand een checklist gemaakt. De checklist voorziet in de meest voorkomende situaties , maar het kan zijn dat in uw geval ook andere gegevens van belang zijn voor de aangifte.

1. Algemene gegevens

- Partnerschapsvoorwaarden

-Samenlevingscontract

-Huwelijkse voorwaarden

-Testamenten

-Opgaaf kinderen

-Datum in-/uitschrijving gemeentelijke basisadministratie bij verhuizing

2. Inkomen

-Kopie jaaropgave(n) werkgever en/of uitkeringsinstanties

-Had u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?Zo ja ,specificatie bijvoegen van de ontvangen inkomsten en betaalde kosten.

3.Eigen woning

-WOZ waarde aangifte jaar(staat ook op aanslag onroerende zaakbelasting)

-Jaaropgave rente

-Opgave betaalde erfpacht

-Bij herfinanciering

  o Afrekening notaris

  o Opgave bestedingsdoelen(met bedragen) extra leningbedragen

-Bij aan -en verkoop

 o Afrekening notaris verkoop

 o Afrekening notaris aankoop

 o Jaaropgave oude hypotheek

 o Jaaropgave nieuwe hypotheek

 o Jaaropgave overbruggingslening

 o Opgave bestedingsdoelen(met bedragen) extra leningen

4.Aftrekposten

-Ziektekosten

 o Betaalde premies

 o Onkosten voor eigen rekening ( orthodontist,eigen bijdrage medicijnen,eigen bijdrage tandarts etc)

 o Ontvangen zorgtoeslag (kopie aanslag)

-Betaalde lijfrentepremies

-Giften indien meer 10% van het inkomen of middels periodieke uitkeringen

5.Box3 sparen en beleggen

-Opgave saldi bank/spaarrekeningen per 1 januari betreffende aanslagjaar

-Opgave beleggingen per 1 januari betreffende aanslagjaar

-Opgave beleggingen in onroerend goed per 1 januari betreffende aanslagjaar

-Jaaropgave van kapitaalverzekeringen met waarde per 1 januari betreffende aanslagjaar

-Opgave schulden per 1 januari betreffende aanslagjaar

6. Kopie voorlopige aanslagen/teruggaven inkomstenbelasting aangifte jaar.

7. Kopie toeslagen (kinderopvang, zorgtoeslag etc.)